سیستمهای HMI وSCADA وMIS

HMI / SCADA/ MIS  :

 

  • INTOUCH WONDERWARE

 

  • CITECT

 

  • WINCC

 

  • WIZCON

 

  • RSView32, RSView SE

 

  • Intellution Fix, iFix,